Specjalistyczna firma geotechniczna

Jesteśmy zespołem doświadczonych geologów. Geologia inżynierska to nasza życiowa ścieżka, dlatego wkładamy w pracę maksimum zaangażowania. Jesteśmy dynamiczni w działaniu i nastawieni na potrzeby Klientów. Nasze kompetencje potwierdzone są wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie projektowania, dokumentowania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy tak szerokie kompetencje. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologicznej i geotechnicznej. Oznacza to, że prowadzimy naszych Klientów przez wszystkie procesy – od początku do końca inwestycjiChcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług. Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią dba­jąc o prze­strze­ga­nie dobrych zasad sztuk i inży­nier­skiej oraz stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Geologia i geotechnika - nasza oferta

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, geologii złożowej i ochrony środowiska. Wykonujemy m.in.:

  • Badania – badania złóż surowców, badania geotechniczne gruntu, badania zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną, badania typu, badania laboratoryjne kruszyw, analiza sitowa,
  • Dokumentacje – dokumentacje geologiczne, dokumentacje badań podłoża, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinie geotechniczne,
  • Pomiary – pomiary geodezyjne i geotechniczne w pełnym zakresie,
  • Obsługa geotechniczna – pełne spektrum działań geotechnicznych wspierających przedsiębiorstwa,
  • Geologia złożowa – kompleksowe wsparcie geologiczne i geotechniczne obejmujące projektowanie i realizację badań, uzyskiwanie zezwoleń, nadzór wydobycia aż po likwidację zakładu.

Badania laboratoryjne kruszyw

Badania kruszyw pozwalają określić różnego rodzaju parametry, takie jak: zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń, wilgotność, nasiąkliwość, punkt piaskowy.

Badania zagęszczenia gruntu

Kontrola zagęszczenia gruntu pozwala na porównanie zgodności założeń projektowych z rzeczywistością. Dzięki niej można zdecydować o ewentualnym działaniu interwencyjnym.

Badania typu

Badanie typu w naszym laboratorium budowlanym jest pierwszym etapem do wprowadzenia wyrobu budowlanego w obieg.

Geologia złóż i kruszywa

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż. Obejmuje nadzór nad całym procesem prowadzącym do uruchomienia i prowadzenia aż po likwidację zakładu górniczego.

Zakładowa kontrola produkcji (ZKP)

Głównym zadaniem ZKP jest ścisła kontrola produkcji pod względem jakości produktu oraz bezpieczeństwa ich wytwarzania.

Geotechnika

Geotechnika zajmuje się badaniem warunków geologicznych na potrzeby projektowania, wykonawstwa obiektów budowlanych, fundamentów, nawierzchni drogowych oraz kolejowych.

Za co cenią nas Klienci?

Geologia Danielewscy to firma, którą tworzą wysoce wykwalifikowani geolodzy z olbrzymimi zasobami wiedzy i doświadczenia. Nasza praca jest doceniana przez Klientów za staranność, sumienność i przestrzeganie dobrych zasad sztuki inżynierskiej. Nasi Kontrahenci cenią nas również za wysokie standardy bezpieczeństwa i podejście do ochrony środowiska naturalnego.

  • Staranność i sumienność
  • Wysokie standardy bezpieczeństwa
  • Ochrona środowiska naturalnego

Skontaktuj się z nami!

Głównym terytorium naszego działania są województwa wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, ale wspieramy przedsiębiorstwa z całego kraju. Jesteśmy pełni energii, zawsze w 100% zaangażowani i mobilni. Sprawdź nas w działaniu!

Zapytaj o nasze usługi. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.