Oferujemy Państwu szereg badań laboratoryjnych

Laboratorium budowlane i drogowe

Naszym klientom oferujemy pomoc w tworzeniu i uaktualnianiu Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz Informacji o wyrobie.

Badania prowadzimy według następujących norm:

 • PN-EN 12620 – Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13242 – Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • PN-EN 13139 – Kruszywa do zaprawy
 • PN-S-06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

badaniakruszyw2

Badania kruszyw – usługi laboratorium budowlane i drogowe

Nasze laboratorium posiada wykwalifikowaną kadrę oraz szeroki zakres odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego, usługi jakie świadczymy:

 • Oznaczenie gęstości objętościowej ziarn oraz nasiąkliwości przeprowadzane według PN-EN 1097-6.
 • Oznaczenie gęstości nasypowej w stanie luźnym i w stanie utrzęsionym przeprowadzane według PN-EN 1097-3.
 • Badanie zawartości cząstek drobnych.
 • Badanie wskaźnika piaskowego przeprowadzane na podstawie normy PN-EN 933-8.
 • Określenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu według PN-EN 933-4.
  Badanie kształtu ziarn wykonywane jest przy pomocy suwmiarki Schultza.
 • Określenie uziarnienia kruszywa (metoda przesiewania na mokro wg PN-EN 933-1)

  Analiza sitowa – metoda badawcza polegająca na rozdziale badanego materiału na frakcje zawierające ziarna o różnej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach. Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości badanej próbki.
  Analiza sitowa jest jedną z metod analizy granulometrycznej. Pozwala określić skład ziarnowy przesiewanego materiału.
 • Określenie zawartości pyłów (jakość pyłów)

  Do pyłów zalicza się wszystkie drobne cząstki zawarte w kruszywie o wymiarze poniżej 0,063mm.
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie.

  Przeprowadzane jest metodą Los Angeles na podstawie PN-EN 1097-2.
  Wzorcową metodą oznaczania odporności na rozdrabnianie kruszywa jest współczynnik Los Angeles, wyrażony wartością procentową masy kruszywa, która po zakończeniu badania przechodzi przez sito 1,6 mm. Badanie określa odporność mechaniczną kruszywa na uderzenia.
 • Oznaczenie mrozoodporności.

  Badanie przeprowadzane na podstawie normy PN-EN 1367-1.
  Jednym z podstawowych parametrów trwałościowych kruszywa jest mrozoodporność. Ze względu na występowanie porów i szczelin w ziarnach, kruszywo narażone jest na destrukcję związaną z rozszerzaniem się zamarzającej wody. Badanie przeprowadza się z użyciem wody destylowanej.
 • Badanie reaktywności alkalicznej.

  Badanie przeprowadzane na podstawie normy PN-92/B-06714/46.
  Reakcja alkaliczna jest to bardzo niekorzystne zjawisko wpływające destrukcyjnie na beton. Szybką metodą określenia prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji alkalicznej jest określenie potencjalnej reaktywności alkalicznej. Badanie to polega na gotowaniu kruszywa w roztworze NaOH w 90°C przez około 1 godzinę. Po zakończeniu określany jest ubytek masy.