Decyzja Środowiskowa - Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Uzyskujemy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest to decyzja administracyjna wydawana dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to jednocześnie pierwszy etap procesu uzyskiwania wszystkich pozwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Kiedy Muszę Mieć Decyzję Środowiskową?

Decyzję środowiskową musi zostać uzyskana, gdy klient ubiega się o wydanie:

 • Koncesji na eksploatację kopalin 
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
 • Decyzji o pozwoleniu na budowę 
 • Pozwolenia wodnoprawnego 
 • Decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów 
 • Decyzji o zmianie lasu na użytek rolny

Jak Uzyskać Decyzję Środowiskową?

Żeby uzyskać decyzję środowiskową należy złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami oraz opracować Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). KIP składa się w urzędzie gminy lub miasta przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dotyczy to przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

Jakie wymagania musi spełniać karta informacyjna?

KIP musi spełniać wymagania określone w ustawie OOŚ. Zawiera m.in. informacje na temat lokalizacji przedsięwzięcia, jego skali (np. powierzchni przedsięwzięcia, wielkości produkcji itp.), wykorzystywanej technologii, wpływu inwestycji na środowisko, rozwiązań, mających na celu minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko itp.

Z czego możesz skorzystać?

 • Uzyskujemy decyzje srodowiskowe
 • Wykonujemy karty informacyjne
 • Opracowujemy raporty o odzialywaniu na srodowisko
 • Pomagamy uzyskac pozwolenia na przetwarzanie odpadów
 • Wspieramy w zakresie rejestracji BDO

Dlaczego my?

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy ponad 200 decyzji środowiskowych, opracowaliśmy kilkaset kart informacyjnych oraz kilkadziesiąt Raportów ooś. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych dla odkrywkowych kopalni kruszywa, ale nie tylko, uzyskaliśmy decyzje środowiskowe m.in.:

 • Dla zakladów betoniarskich
 • Na przetwarzanie i zbieranie odpadów (np. kruszenie gruzu)
 • Na wykonie stawu rybnego
 • Na budowe hal magazynowo produkcyjnych
Uczestniczymy w każdym etapie postępowania, w tym w rozprawach administracyjnych oraz spotkaniach w ramach konsultacji społecznych reprezentując wnioskodawcę i łagodząc konflikty społeczne.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w instalacjach (np. kruszenie gruzu) oraz poza instalacjami (np. wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych w ramach rekultywacji terenów górniczych (wyrobisk poeksploatacyjnych).

Decyzja środowiskowa

Organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję, w której określa warunki realizacji inwestycji lub wydaje postanowienie o potrzebie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Wówczas konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Obligatoryjnie raport OOŚ wymagany jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć wymienionych w §2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, np. w przypadku eksploatacji złóż kruszywa o powierzchni powyżej 25 ha.

Raport OOŚ szczegółowo opisuje oddziaływanie inwestycji w różnych wariantach inwestycji. Często wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań oraz symulacji z użyciem specjalistycznych programów komputerowych.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Obligatoryjnie raport OOŚ wymagany jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć wymienionych w §2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, np. w przypadku eksploatacji złóż kruszywa o powierzchni powyżej 25 ha.

Raport OOŚ szczegółowo opisuje oddziaływanie inwestycji w różnych wariantach inwestycji. Często wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań oraz symulacji z użyciem specjalistycznych programów komputerowych.

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o wsparcie w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. Geologia to nasza pasja – chętnie przedstawimy Ci kompleksową ofertę i odpowiemy na wszelkie pytania.